domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
 • správa bytových domov
 • administratívnych priestorov
 • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

V technickej oblasti

Poistenie domu, vyhradené technické zariadenia, energetika, hygiena, opravy a údržba, technická dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia, či stavebná činnosť. Technická oblasť je dôležitá a značne rozsiahla. LAKMUSOVÝ PAPIERIK KVALITY VÝKONU SPRÁVY. Vyžaduje si dobrých dodávateľov vyskúšaných praxou, dobrý cash flow manažment pri nakladaní s finančnými prostriedkami Fondu prevádzky, údržby a opráv a aktívny prístup správcu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov pri realizovaní potrieb vlastníkov.
 • zabezpečujeme poistenie domu tak, aby bolo zabezpečené poistenie v nových cenách, t.j. cenách, ktoré úplne pokryjú náklady na obnovu alebo novopostavenie domu
 • Zabezpečujeme investičné akcie na rekonštrukciu a modernizáciu domu, zabezepčujeme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečujeme výkon opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami alebo kontrolami,
 • zabezpečujeme údržbu a opravy spoločných častí a zariadení domu
 • vykonávame obhliadky technického stavu domu
 • vypracúvame ročný plán údržby a opráv domu
 • zabezpečujeme spoľahlivú a kvalitnú nepretržitú pohotovostnú havarijnú službu s rýchlymi reakčnými časmi
 • zabezpečujeme upratovanie spoločných priestorov bytového domu, zimnú údržbu priľahlých komunikácii podľa platného VZN, v prípade väčšieho priľahlého pozemku na požiadanie aj záhradnícke práce
 • zúčastňujeme sa v mene vlastníkov za prítomnosti zástupcu vlastníkov alebo predsedu spoločenstva na kontrolách štátneho odborného dozoru.
 • zabezpečujeme odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody
 • vykonávame rozúčtovanie tepla a TÚV vo vlastnej réžii bez aditívnych platieb iným firmám
 • Preberáme a vedieme technickú dokumentáciu domu
Úsporne a kvalitne...