domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Správa bytových domov - čo ponúkame

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Správu bytových domov vykonávame komplexne, štandardne sa delí na ekonomickú, technicko-energetickú a právnu časť, ktoré sú podrobne popísané v ďalších položkách menu.

Každému domu teraz naviac PONÚKAME AJ VYTVORENIE SAMOSTATNEJ INTERNETOVEJ STRÁNKY, kde jednotliví vlastníci nájdu všetky potrené informácie o dianí v dome. Aj tí, ktorí sa nemohli zúčastniť schôdze vlastníkov si môžu doma v pohodlí preštudovať prijaté uznesenia, zápisnicu zo schôdze, či zmluvu o výkone správy. Nepotrebujete kopírovať doklady, či hľadať, kde ste si čo doma uložili. Nepotrebujete "zastihnúť" zástupcu vlastníkov, aby ste sa ho spýtali. Všetko nájdete na stránke Vášho bytového domu.

Preberanie agendy domu:
Od predchádzajúceho správcu podľa
zákona o vlastníctve bytov 182/92 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov preberajú
ekonomickú , technickú a právnu agendu domu vlastníci, ktorí sa môžu dať zastupovať novým správcom domu. V celom procese preberania agendy naša spoločnosť všetky preberacie činnosti koordinuje a zabezpečuje personálne, odborne a právne prevzatie domu. Znamená to, že sa osobne zúčastňujeme na preberaní, poskytujeme odborné a právne poradenstvo a dozeráme, aby celý priebeh odovzdávania dokladov bol dôsledný a vecne správny.
Tieto činnosti vykonávame pre nový dom zadarmo!SPRÁVA SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV

Rešpektujeme právnu subjektivitu spoločenstva vlastníkov, jeho rozhodovacie právomoci a ponúkame Vám zastupovanie na základe mandátnej zlmuvy, ako spoľahlivý právny, ekonomický a technický partner o ktorého sa môžete oprieť. Profesionálne zabezpečíme pre Vás činnosti v oblasti výkonu správy vrátane ekonomického, daňového, energetického a právneho zastupovania, ktoré nám zveríte. Vieme Vám poradiť ako ušetriť finančné prostriedky, zabezpečiť plynulý výkon správy, či zorganizovať výberové konania na dodávateľov pri rekonštrukcii a modernizácii domu. A to za výhodných cenových podmienok a aj bez nutnosti ručenia bytmi, či platenia vysokých úrokov.

Naviac Vám ponúkame
vytvorenie internetovej stránky Vášho SVB, kde si vlastníci ľahko nájdu všetky potrebné informácie.

Na Vás záleží! Vytrvalo a správnym smerom kráčajme spolu nahor...
cesky_stit

Ťažký štít...Vysoké Tatry....