domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Právne služby

Právne "čistá" správa bytových domov je základom jej funkčnosti a spoľahlivosti. Naša spoločnosť dlhodobo a intenzívne pôsobí v oblasti problematiky zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spolupracuje s viacerými poprednými odborníkmi v oblasti správy bytových domov a môže sa prezentovať aj úspešnou súdnou praxou pri zastupovaní záujmov vlastníkov.

»» poskytujeme právne poradenstvo v oblasti výkonu správy v zmysle zákona NR SR 182/93 Z.z. v platnom znení
»» vykonávame analýzu uzavretých zmlúv o výkone správy, resp. mandátnych, príkazných a iných zmlúv súvisiacich so správou
seagull

»»
vypracovávame zmluvy o nadstavbe, vstavbe podľa zákona NR SR 182/93 Z.z. v platnom znení
»» uzatvárame v mene vlastníkov zmluvy s tretími osobami na dodávku plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov (ak sú už uzavreté, pokračujeme v nich, prípadne ich na Vašu žiadosť prehodnotíme) a zmluvy na zabezpečenie údržby a opráv domu
»»
uzatvárame v mene vlastníkov nájomné zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome na základe písomnej požiadavky vlastníkov,
»»
sledujeme a zabezpečujeme dodržiavanie uzatvorených zmlúv
»» zabezpečujeme mimosúdne i súdne vymáhanie pohľadávok
»» zabezpečujeme pre vlastníkov právnu výpomoc vo veciach súvisiacich so správou domu
Clara pacta, boni amici.

      Spoločne a bezpečne....