domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
 • správa bytových domov
 • administratívnych priestorov
 • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

V oblasti ekonomiky a hospodárenia

Pre BYTOVÉ DOMY poskytujeme tieto štandardné služby zahrnuté v poplatku na správu:
 • zriadime účet domu v bankovom ústave.
 • vedieme evidenciu príjmov a výdavkov na účte domu
 • vypracujeme a predložíme na odsúhlasenie Nákladový list domu za predchádzajúci rok,
 • na základe odsúhlaseného Nákladového listu domu spracovávame ročné vyúčtovanie nákladov na plnenia spojené s užívaním bytov, rozúčtované na jednotlivých vlastníkov
 • vypracujeme a predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • vybavujeme reklamácie z ročného vyúčtovania jenotlivých vlastníkov a vyplácame preplatky
 • vydávame a upravujeme Predpis mesačného preddavku (PMP) na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období
 • sledujeme a kontrolujeme cenovú, technickú a vecnú správnosť odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci so zástupcom vlastníkov,
 • zabezpečujeme spracovanie podvojného účtovníctva domu,
 • poskytujeme na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na úhradu záväzkov domu voči tretím osobám mandantovi finančnú výpomoc, pokiaľ sú na tento účel vytvorené zdroje a pokiaľ vlastníci prostredníctvom zástupcu vlastníkov o pôžičku požiadajú.
 • vykonávame upomienkové konanie
 • zabezpečujeme vymáhanie nedoplatkov

Pre SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV (SVB) zabezpečujeme dohodnuté činnosti, a to v mene SVB, ktoré je zo zákona správcom domu:

 • ponukame zriadenie účtu domu v bankovom ústave.
 • vedieme evidenciu príjmov a výdavkov na účte domu
 • vypracujeme a predložíme na odsúhlasenie Nákladový list domu za predchádzajúci rok,
 • na základe odsúhlaseného Nákladového listu domu spracovávame ročné vyúčtovanie nákladov na plnenia spojené s užívaním bytov, rozúčtované na jednotlivých vlastníkov
 • vypracujeme a predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • vybavujeme reklamácie z ročného vyúčtovania jenotlivých vlastníkov a vyplácame preplatky
 • vydávame a upravujeme Predpis mesačného preddavku (PMP) v mene SVB na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období
 • sledujeme a kontrolujeme cenovú, technickú a vecnú správnosť odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci s predsedom spoločenstva vlastníkov,
 • zabezpečujeme spracovanie podvojného účtovníctva SVB,
 • poskytujeme na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na úhradu záväzkov domu voči tretím osobám mandantovi finančnú výpomoc, pokiaľ sú na tento účel vytvorené zdroje a pokiaľ SVB prostredníctvom predsedu spoločenstva mandatára o pôžičku požiada.
 • vykonávame upomienkové konanie
 • zabezpečujeme vymáhanie nedoplatkov