domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
 • správa bytových domov
 • administratívnych priestorov
 • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Správa bytových domov - čo ponúkame

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Správu bytových domov vykonávame komplexne, štandardne sa delí na ekonomickú, technicko-energetickú a právnu časť, ktoré sú podrobne popísané v ďalších položkách menu.

Každému domu teraz naviac PONÚKAME AJ VYTVORENIE SAMOSTATNEJ INTERNETOVEJ STRÁNKY, kde jednotliví vlastníci nájdu všetky potrené informácie o dianí v dome. Aj tí, ktorí sa nemohli zúčastniť schôdze vlastníkov si môžu doma v pohodlí preštudovať prijaté uznesenia, zápisnicu zo schôdze, či zmluvu o výkone správy. Nepotrebujete kopírovať doklady, či hľadať, kde ste si čo doma uložili. Nepotrebujete "zastihnúť" zástupcu vlastníkov, aby ste sa ho spýtali. Všetko nájdete na stránke Vášho bytového domu.

Celý článok...
 

V oblasti ekonomiky a hospodárenia

Pre BYTOVÉ DOMY poskytujeme tieto štandardné služby zahrnuté v poplatku na správu:
 • zriadime účet domu v bankovom ústave.
 • vedieme evidenciu príjmov a výdavkov na účte domu
 • vypracujeme a predložíme na odsúhlasenie Nákladový list domu za predchádzajúci rok,
 • na základe odsúhlaseného Nákladového listu domu spracovávame ročné vyúčtovanie nákladov na plnenia spojené s užívaním bytov, rozúčtované na jednotlivých vlastníkov
 • vypracujeme a predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • vybavujeme reklamácie z ročného vyúčtovania jenotlivých vlastníkov a vyplácame preplatky
 • vydávame a upravujeme Predpis mesačného preddavku (PMP) na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období
Celý článok...
 

V technickej oblasti

Poistenie domu, vyhradené technické zariadenia, energetika, hygiena, opravy a údržba, technická dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia, či stavebná činnosť. Technická oblasť je dôležitá a značne rozsiahla. LAKMUSOVÝ PAPIERIK KVALITY VÝKONU SPRÁVY. Vyžaduje si dobrých dodávateľov vyskúšaných praxou, dobrý cash flow manažment pri nakladaní s finančnými prostriedkami Fondu prevádzky, údržby a opráv a aktívny prístup správcu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov pri realizovaní potrieb vlastníkov.
 • zabezpečujeme poistenie domu tak, aby bolo zabezpečené poistenie v nových cenách, t.j. cenách, ktoré úplne pokryjú náklady na obnovu alebo novopostavenie domu
 • Zabezpečujeme investičné akcie na rekonštrukciu a modernizáciu domu, zabezepčujeme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečujeme výkon opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami alebo kontrolami,
 • zabezpečujeme údržbu a opravy spoločných častí a zariadení domu
Celý článok...
 

Energetika

Naš cieľ: ENERGETICKY ÚSPORNEJŠÍ DOM... máme KNOW HOW overené praxou, vieme ako...

VIEME
Vám navrhnúť projekt postupných krokov na dosiahnutie úspor vo Vašom dome a zabezpečiť ich realizáciu a výhodné financovanie (čítajte nižšie).
AKO? ...napríklad:
Celý článok...
 

Energetika-voda

vodaCena za spotrebu vody sa stáva pri súčasnom trende jej vývoja čoraz významnejšou položkou nákladu bytu vlastníka. Každá kvapka tejto priezračnej tekutiny je vzácna, a to nielen pre jej cenu, ale najmä pre jej životodarnosť...chráňme ju a šetrime...

Nie je to tak dávno, čo sme bez uváženia platili za vodu bez ohľadu na jej skutočnú spotrebu. Dnes je to už inak, a preto aj v tejto oblasti aktívne prichádza naša spoločnosť pre domy v našej správe s riešením, ako ušetriť finančné prostriedky na vodu, energiu a odpad, bez zníženia subjektívneho komfortu vlastníka. Náklady na vodu neustále stúpajú a do budúcna ešte stúpať budú (v Európe je to približne 8% každý rok).

Čo musíme urobiť, aby sme nielen neplatili čím ďalej viac, ale ešte ušetrili?
Celý článok...
 

Právne služby

Právne "čistá" správa bytových domov je základom jej funkčnosti a spoľahlivosti. Naša spoločnosť dlhodobo a intenzívne pôsobí v oblasti problematiky zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spolupracuje s viacerými poprednými odborníkmi v oblasti správy bytových domov a môže sa prezentovať aj úspešnou súdnou praxou pri zastupovaní záujmov vlastníkov.

»» poskytujeme právne poradenstvo v oblasti výkonu správy v zmysle zákona NR SR 182/93 Z.z. v platnom znení
»» vykonávame analýzu uzavretých zmlúv o výkone správy, resp. mandátnych, príkazných a iných zmlúv súvisiacich so správou
seagull

»»
vypracovávame zmluvy o nadstavbe, vstavbe podľa zákona NR SR 182/93 Z.z. v platnom znení
»» uzatvárame v mene vlastníkov zmluvy s tretími osobami na dodávku plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov (ak sú už uzavreté, pokračujeme v nich, prípadne ich na Vašu žiadosť prehodnotíme) a zmluvy na zabezpečenie údržby a opráv domu
»»
uzatvárame v mene vlastníkov nájomné zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome na základe písomnej požiadavky vlastníkov,
»»
sledujeme a zabezpečujeme dodržiavanie uzatvorených zmlúv
»» zabezpečujeme mimosúdne i súdne vymáhanie pohľadávok
»» zabezpečujeme pre vlastníkov právnu výpomoc vo veciach súvisiacich so správou domu
Clara pacta, boni amici.

      Spoločne a bezpečne....


Celý článok...
 

Ceny za služby

Mesačný poplatok za výkon správy je jeden z najnižších v SR vzhľadom na poskytovaný rozsah služieb , kvalitu a právnu bezpečnosť výkonu správy. Bytové domy v Bratislave:

nad 40 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 8,00.-EUR
do 40 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 8,50,-EUR
do 25 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 9,50,-EUR
do 15 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 10,00,-EUR
Bytové domy mimo Bratislavy individuálne dohodou.
Celý článok...
 

Reality

V prípade Vášho záujmu Vám radi sprostredkujeme prenájom alebo predaj Vašej nehnuteľnosti.
Istota, na ktorú sa môžete spoľahnúť!