domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 
Správa domov - zákony a predpisy
Pripravili sme pre Vás zoznam užitočných zákonov súvisiacich s výkonom správy Vášho bytového domu. Overte si skutočnosti, ktoré potrebujete vedieť!

Právny predpis
Predmet
Zákon NR SR 182/93 Z.z
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Novela 268/2007 zákona 182/93 účinná od 1.7.2007
Dôvodová správa k novele 268/2007 užitočná pomôcka pre správny výklad...
Vyhláška ÚRSO 630/2005 vyhláška ÚRSO o rozpočítavaní tepla a TUV
Zákon NR SR 124/1996 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania
Zákon NR SR 656/2004 o energetike
Zákon NR SR 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Zákon NR SR 40/1964 Z.z. občiansky zákonník
Zákon NR SR 311/2001 Z.z. zákonník práce
Zákon NR SR 142/2005 Z.z.
zákon o metrológii
Zákon NR SR 99/1963 Z.z.
občiansky súdny poriadok


Celý článok...
 
Správa domov - VZN
VZN
 
Správa domov - Normy
Normy
 
Formuláre
Formuláre
 
Doklady
Doklady