domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 
Správa domov- Poradňa
Zoznam okruhov často kladených otázok (FAQ-frequently asked questions)
sud-kladivko-ikona
 Okruh 1: Zákon o vlastníctve bytov
 Okruh 2: Energetika
 
Správa domov - často kladené otázky
FAQ 1 Čo je to zmena formy správy? Ako hlasovať?
Odpoveď: Zákon 182/93 v platnom znení v §6 ods. 1 a 3 pozná dve formy správy:
  1. spoločenstvo vlastníkov bytov - spravuje bytový dom samostatne
  2. správca - bytový dom spravovaný na základe zmluvy o výkone správy
Preto ak dochádza k zmene formy správy z jednej formy na druhú formu, t.j. buď si vlastníci chcú zrušiť svoje SVB a prejsť na správu cez správcovskú spoločnosť na základe zmluvy o výkone správy alebo chcú dať výpoveď správcovi a založiť si svoje SVB, vtedy je na takéto rozhodnutie potrebné hlasovanie na schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov v súlade s § 14 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov v dome.


FAQ 2 Ako hlasovať pri výpovedi zmluvy o výkone správy? Je to zmena formy správy?
Odpoveď: Nie je to zmena formy správy.

Ak sa vlastníci rozhodnú zmeniť správcu bytového domu, rozhoduje sa na schôdzi vlastníkov, pričom sa hlasuje v súlade s § 8a ods. 1 zákona, čo znamená, že sa rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, a v zmysle § 14 ods. 2 na riadnej schôdzi vlastníkov.
Neprítomní vlastníci bytov ale museli byť minimálne 5 dní vopred, riadne doručeným oznámením o termíne a programe schôdze oboznámení. Na schôdzu vlastníkov je povinnosťou pozvať aj správcu bytového domu, nakoľko sa ho hlasovanie o výpovedi týka a má možnosť sa na schôdzi vyjadriť. Hlasy k uzneseniu o výpovedi sa nedajú získať dodatočne napr. ich neskorším zozbieraním "per rollam".


FAQ 3 Kto môže a ako zvolať schôdzu alebo zhromaždenie vlastníkov?
Odpoveď: Zvolať schôdzu podľa § 11a môže buď Správca alebo Rada SVB, alebo v prípade, ak správca alebo Rada SVB na písomnú žiadosť o zvolanie schôdze alebo zhromaždenia podpísanú 1/4 vlastníkov domu túto do 15 dní odo dňa jej doručenia nezvolá(t.j. do tohto termínu sa neuskutoční!), vtedy má právo zvolať schôdzu alebo zhromaždenie 1/4 vlastníkov samostatne!
Pritom musí byť dodržané, že oznámenie o termíne konania a programe schôdze(pozvánka) musí byť doručené každému vlastníkovi domu a plus správcovi v prípade, ak sa ho predmet rokovania schôdze týka.
V zmysle § 14 ods. 1 výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu alebo zhromaždenie zvolal, a to do 5 pracovných dní od konania schôdze alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým.